Thursday, February 12, 2009

Pravachanams by Sri Chaganti Koteswara Rao

Please find the link to a full list of Sri Chaganti Gari Pravachanams

Wednesday, July 23, 2008

Brahmasri Chaganti Koteswara Rao Gari Official Web Site Link

Please find the link to Brahmasri Chaganti Koteswara Rao Gari official Web Site Link http://srichaganti.net/

Ramayanam Discourse First Slokhams

Please find the first Slokhams of Shri Chaganti Koteshwara Rao Gari Ramayanam Discourse,
 • shuklam baradaram vishnum, sasivarnam chathurbhujam pras^anna vadhanam dyaheth, sarva vignoopa shanthayeth
 • gurur bramha, gurur vishnu, gurur devo maheswaraha, grurur saakshath param brahma, thasmai sRi gurave namaha
 • vyasaya vishnu roopaya, vyasa roopaya vishnave, namo vai brahma nidhaye, vashistaya namo namaha
 • kuujantham rama raamethi, madhuram madhuraaksharam, aruhya kavitaashaakam, vande vaalmiki kokilam
 • valmiikEr munisimhasya, KavithaavanachariNaha SruNvan ramakathanaadam, kO na yaathi parangatim
 • struthi smruthi puraan^a nam, aalayam karunaalayam, namaami bagavadpada, shankaram lokashankaram
 • vaagarthAviva sampR^iktau, vAgarthapratipattaye jagataha pitarau vande, pArvatIparameshvarau
 • Sooktim samagrayatu na: svayamEva Lakshmi: Sri Rangaraja mahishi madhurai: kataakshai: Vaidhagdhya-varnaguna, gumbhana-gouravair yaam Kandula karna guharA:,, kavayo dhayanthi
 • Haimothra pundra majahan, kutamsu naasam mandasmitham makara, kundala charugandam binbadaram bahulla deerga krupa kataksham Sri venkatesha mukamathma ni sannidaatham
 • gOshpadheekrutha vaaraasim, masaki krutha raakshasam Raamaayana mahamala, rathnam vandhE anilAthmajam
 • anjana nandanam viram, janaki sokanasanam kapisa maksa hantaram, vande lanka-bhayankaram
 • Ameshi Krutha marthandam, goshpadhe krutha sagaram thrinee krutha dashagreevan, anganeyam namaam yaham
 • ullanghya sindhoh salilam salilam yah shoka vhni janakatmajayaha daya tenaiva dadaha lankam namami tam, pranjalir-ajaneyam
 • anjaneya matipatalananam, kancanadri-kamaniya-vigraham parijata-taru-mula-vasinam, bhavayami pavamana-nandanam
 • yatra yatra raghunatha kirtanam, tatra tatra krta-mastakanjalim vaspavari-paripurna-locanam, marutim namata raksasantakam
 • Jayath yathi balo raamo, lakShmanaH cha mahaabalaH raajaa jayati sugriivo, raaghavena abhipaalitaha daaso aham kosala indrasya, raamasya akliShTa karmaNaH hanumaan shatru sainyaanaam, nihantaa maaruta aatmajaH
 • na raavaNa sahasram me yuddhe pratibalam bhavet shilaabhiH tu praharataH, paadapaiH ca sahasrashaH ardayitvaa puriim lankaam, abhivaadya ca maithiliim samR^iddha artho gamiShyaami, miShataam sarva rakShasaam
 • Darmathma Satyasandasyaa, ramo dasharathir yadhi Paurushe chA pratidvandva, sharainam dahi raaviNim
 • apadamap apaharthaaram, daataram sarvasampadam, lokhabhiraamam shriiraamam, bhuuyo bhuuyo namaamyaham
 • sri raama chandram sritha paarijatham, seetha Mukhambhoruha chanchareekaha, samatha kalyana gunaabhi ramaha, nirantharam mangalam aathanothu
 • Vaamaanka sthitha Jaanaki, Parilasa Kodanda dandam kare, Chakram shorba karena baahuyulu gale, Shankam Saram Dakshine, Vibraajam jala jaatha pathra nayanam, Badraadri Murthistitham, Keyuradhi Vidurtitham Ragupathim, Soumitri Yuktham Bajeh
 • Sindhuraruna vigraham trinayanam, manikya mouli spurath Thara Nayaga sekaram, smitha mukhim, apina vakshoruham, Panibhyam alipoorna, ratna chashakam, rakthothpalam vibhrathim, Soumyaam ratna gatastha raktha charanam, dhyayeth paraam ambikam
 • Harihi Om
 • Parameshawara Swaroopaina Sabhaku Namaskaram
There was an error in this gadget